Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận

Tác giả:

Tiệm dữ thôn ông thục vãng lai,
Tửu bôi nhật nhật lệ tu khai.
Chỉ ưng thường biến Giang Nam quả,
Đa khủng tiên sinh quyện bất hồi.

Dịch nghĩa

Dần dà cùng ông, người chốn hương thôn, đi lại thân thiết
Chén rượu ngày ngày đã quen lệ được lật ngửa bày ra
Chỉ nên nếm hết mọi trái cây vùng Giang Nam
Những sợ tiên sinh mệt mà không về được

 

Lê Bảo Xuyên tự Tồn Chân, người Đà Nẵng, bạn thân của Cao Bá Quát. Ông từng đi quân thứ ở Trấn Tây, An Giang, từng coi việc học ở Gia Định (có sách nói ở Biên Hoà).

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận"