Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi

Tác giả:

Bất hận thông mang biệt,
Liêu vi hạn mạn du.
Mộ niên tâm thượng tráng,
Cô khách kiển thuỳ lưu.
Chích mã thiên sơn nguyệt,
Hoàng sa vạn lý thu.
Chiết mai ưng hữu ký,
Dao trữ bích vân đầu.

 

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi"