Basho

Tác giả:

Đường dặng nắng
Khách
Basho: “Đi vắng”

Thảo luận cho bài: "Basho"