Bắt Ðược Ðồng Tiền

Tác giả:

Ðầu năm ra cửa được đồng tiền
Nào có cầu đâu, được tự nhiên
Ý hẳn nhà nho sang vận đỏ
Hay là con tạo thử người đen ?
Muốn đem trả nợ đòi nhà lại
Hay để làm lương giúp nước liền
Của cải vua ta đâu sẵn thế
Chữ đề Tự Ðức hãy còn nguyên.

Thảo luận cho bài: "Bắt Ðược Ðồng Tiền"