Bắt được đồng tiền

Tác giả:

Đầu năm ra cửa được đồng tiền
Nào có cầu đâu, được tự nhiên
Ý hẳn nhà nho sang vận đỏ
Hay là con tạo thử người đen
Muốn đem trả nợ đòi nhà lại
Hay để làm lương giúp nước liền
Của cải vua ta đâu sẵn thế
Chữ đề Tự Đức hãy còn nguyên

Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, Nxb Văn hoá – Thông tin, 1998

Thảo luận cho bài: "Bắt được đồng tiền"