Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài

Tác giả:

Hương quốc quần tiên hội,
Hoa trường tuyển Phật kỳ.
Diễm tài phàm liệt bối,
Tiểu trích bất tri thuỳ.
Định hữu sinh hoa thảo,
Tài thành hoán nguyệt tư.
Đa niên phàm cốt hoán,
Cửu chuyển luyện đan trì.
Kim Túc tiền thân chứng,
Thanh Liên nhập mộng kỳ.
Tạm phao hương án lại,
Lưu phổ Nhị cung từ.
Thử nhật “Nghê thường” vịnh,
Hà nhân Nhạn tháp kỳ?
Loan Pha dung ngã trú,
Nhất khúc tấu Dao Trì.
Trích Tiên tức Lý Bạch. Theo “Đường thư”, Lý Bạch tới Trường An, đến thăm Hạ Tri Chương. Chương xem thơ của ông xong khen “Anh là bậc trích tiên”.

Hương quốc
Tên một nước Phật có đức Phật tên là Hương Tích Như Lai, cũng có nghĩa là “hoa quốc”, nước của hoa đầy hương sắc, dựa trên câu thơ của Đặng Văn Lý trong bài “Mua cúc”: “Ngô gia mãn sơn chủng thu sắc, Hoang kim vi địa hương vi quốc” (Nhà ta khắp núi trồng cúc mùa thu; Hoàng kim là đất, hương thơm là nước).

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài"