Bạt

Tác giả:

Ngồi rỗi, ăn không, nói gẫu chơi
Ai nghe, nghe gẫu một đôi lời
Hai mươi năm lẻ hoài cơm áo
Mà đến bi giờ có thế thôi
Hết quyển I, tổng cộng 98 bài. Ít lâu nữa, sẽ có quyển thứ hai thứ ba…

Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Bạt"