Baudelaire

Tác giả:

Mộng khổng lồ đời lồng chim vướng cánh
“Hoa ác” trái mùa điếm lạnh trang hoang.

Thảo luận cho bài: "Baudelaire"