Bé Quét Nhà

Tác giả:

Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ
Chổi to, chổi to bà quét sân to
Ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm lo quét nhà !

Thảo luận cho bài: "Bé Quét Nhà"