Bến đò Dã Khê

Tác giả:

Tế vũ mai tiền lộ,
Phi hoa đoạn dã kiều.
Tiểu đồng thoa lạp túc,
Cô đỉnh cách khê chiêu.

Dịch nghĩa

Mưa bụi lấp nơi đường trước
Hoa bay chận cái cầu giữa đồng
Cậu bé (đưa đò) lăn tơi nón nằm ngủ
Có một cái đò cách sông phải kêu

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Bến đò Dã Khê"