Bên Dòng Tiền Giang

Tác giả:

Chiều xuống bên dòng Tiền

Giang
Ngồi ngắm bóng con đò ngang

Chợt vẳng tiếng ai hò khoan
Ôi, gió đông sang tiếng
thở than,
luống bẽ bàng giấc
mộng vàng…

Vì ngày ấy mán về
thành
gieo tang tóc khắp trên toàn
dân
Vùi hồn thiêng sông núi
nước Nam
sống trong giấc mơ kinh
hoàng

Chiều xuống bên dòng Tiền
Giang
Ngồi ngắm bóng con đò ngang

Chợt vẳng tiếng ai hò khoan
Ôi, chí hiên ngang cứu giang san,

quyết đánh tan lũ bạo
tàn. 

Thảo luận cho bài: "Bên Dòng Tiền Giang"