Bến Lú – sông Tương

Tác giả:

Sông Tương Tư còn có tên bến Lú
Cả một đời anh qua sông một bữa
Sông Tương Tư, suốt đời anh sẽ nhớ
Bến Lú mà, em sẽ chóng quên thôi
1969-1987
(Bài này tác giả làm 5 dạng khác nhau, dạng nào cũng bị xóa đi, coi như chưa ổn)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Bến Lú – sông Tương"