Bên Nắng Bên Mưa

Tác giả:

Em còn
Chưa thuộc về ai
Bồi hồi
Anh nghĩ
Hôm mai
Đất trời
Thời gian biết bao giọt rơi
Ngày ngày khắc khoải nhàu lời gió đưa

Trồng cải liệu phải thu dưa
Một bên nắng đốt,
Bên mưa
Mây chiều.

(Hà Tây)

Thảo luận cho bài: "Bên Nắng Bên Mưa"