Bến nổi

Tác giả:

Mắt hải đăng soi đường xanh bến nổi
Ngực triều non phao nõn tuổi bềnh bồng

Thảo luận cho bài: "Bến nổi"