Bên phải bên trái

Tác giả:

Nếu anh đi bên phải
Đường đời chắc đã gặp em
Nhưng anh lại phải đi bên trái
Mỗi ngày một xa thêm
1985

Nguồn: Tuyển tập Tế Hanh do Nguyễn Bao sưu tầm, tuyển chọn, Nxb Văn học, 1987

Thảo luận cho bài: "Bên phải bên trái"