Bên Sông

Tác giả:

Gió rủ canh đi ngàn liễu khóc,
Sông đưa lạnh tới bóng trăng run …
Thuyền ai tiếng hát bên kia vẳng?
Ghé lại cho nhau gởi chút buồn.

Thảo luận cho bài: "Bên Sông"