Bệnh trung hữu hữu trung chiêu ẩm tịch thượng tác

Tác giả:

Mỗi ước xuân hoàn tải tửu tòng,
Xuân hoàn vô tín phục vô tung.
Khách trung đối kính tam phân sấu,
Bệnh lý khan hoa nhất dạng dung.
Nhập thế công danh hồn truỵ tắng,
Truyền gia thư sử mạn đồ long.
Thời nhân ngộ hứa văn chương giá,
Dục bả suy nhan hoán tuý dung.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bệnh trung hữu hữu trung chiêu ẩm tịch thượng tác"