bia đá nằm kề

Tác giả:

Mưa đã trôi đi sầu quá khứ,
Hay vừa nẩy mộng một tương lai?
Đời sau lật lại trang tình cũ
Bia đá nằm kề, ai với ai!

Thảo luận cho bài: "bia đá nằm kề"