Bích Câu

Tác giả:

Người đẹp sương mài thu phủ hẹn
Hương cầu trăng thắp hiển tranh lên.

Thảo luận cho bài: "Bích Câu"