Biển

Tác giả:

Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng cứ chồm lên, lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cuốn vào đời tất cả những lo âu
Chẳng có thế biển già đi vào trăng trở
Giành cho đất những làng êm sóng vỗ
Chắt lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
BIển như người yêu thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
Ai hiểi được tình biển rộng
Ai đo được lòng biển sâu ?
Chiu chắt cho đất bao năm rất nhiều
Đất không hiểu cứ ngày càng lấn mãi
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất ấy thôi !

Thảo luận cho bài: "Biển"