Biện chứng

Tác giả:

Những giọt máu đỏ giữa rừng hoang hay trong khảm Chí Hòa
Đi theo luật biện chứng, suối ngầm trong đất tối
Sẽ hồi sinh giữa một ngày đồng khởi
Thành chiến trận. Thành cờ. Thành lúa chín. Thành hoa.

Nghe sóng ngỡ lòng mình
Vỗ một đời không nghỉ
Những người xa quê hương
Sao phải nằm cạnh bể.

Thảo luận cho bài: "Biện chứng"