Biển, Em và Cánh Tình Hải Âu

Tác giả:

Thơ: Trường Đinh 

 Trình bày: 
(chưa biết)

Thảo luận cho bài: "Biển, Em và Cánh Tình Hải Âu"