Biện Giải

Tác giả:

Suốt ngày ngồi ngóng điện thư
Tám giờ cơm áo coi như nhẹ hều
Gặp rồi lúc ghét khi yêu
Có trong ân nghĩa, bọt bèo cuối sông
Ba hồi em có, em không
Lại anh biện giải vòng vòng đúng sai
Nợ đời bớt một thêm hai
Nợ tình trả mãi, trả hoài chưa xong

Thảo luận cho bài: "Biện Giải"