Biển gọi

Tác giả:

Một mình nơi xứ biển
Lòng chợt thấy nhớ ai
Ước gì em ở lại
Để tình xây hải đài

Biển muôn đời réo gọi
Sao người vẫn mãi xa?
Đến bao giờ mới gặp?
Để tình lên trăng ngà
Nguồn: Dòng thời gian (thơ), Bảo Cường, NXB Trẻ, 1999

Thảo luận cho bài: "Biển gọi"