Biển Gọi

Tác giả:

Rẽ sóng ra khơi xa bờ bến lạ à ơ bến quen gọi ta
Vì yêu quê hương biển rộng sông dài
Con tầu ta đó đêm ngày không mỏi cánh bay
Dô hô khoan hò rẽ sóng bạc giữa biển giông
Dô hò khoan ta hò tăng chuyến quay vòng nối bờ
Dô hò khoan ta hò biển rộng bao sóng nhấp nhô
Dô hò khoan ta hò bẩy lần rẽ sóng xa bờ

Đoàn tầu biển ta là cánh chim hải âu
Rộng vùng biển xanh thỏa sức bay tự do

Thảo luận cho bài: "Biển Gọi"