Biên phòng

Tác giả:

Thời gian mặc biên phòng xuân chốt gác
Tuổi khác quốc gia đồng thế hệ tình.

Thảo luận cho bài: "Biên phòng"