Biên tim

Tác giả:

Em đóng cửa biên tim
anh miền đất lạ
Lạ phố lạ hoa lạ lá lạ nhà
Chuông nguyện
bước bõ già
chân gió xoá
Chùa Bộc mưa oà
Láng Hạ quá xa.

Thảo luận cho bài: "Biên tim"