Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung

Tác giả:

Dĩ tứ niên lai bất tương kiến,
Kiến thì liên ngã cánh liên quân.
Mang mang thân thế tri hà liễu,
Hạo hạo càn khôn tích tạm phân.
Vạn lý ức quy sầu Tử Mỹ,
Nhất quan đa bệnh sấu Hưu Văn.
Minh thần khước vọng giang kiều lộ,
Nam lĩnh vân liên bắc lĩnh vân.
Phạm Đôn Nhân tức Phạm Sĩ Ái, tự Đôn Nhân, hiệu Nghĩa Khê, người xã Trung Lập, huyện Đường Hào (nay là Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), đỗ cử nhân khoa Mậu Tí (1828), hoàng giáp khoa Nhâm Thìn (1832), làm lang trung bộ lại.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung"