Biểu dương bề tôi trung trực vịn gãy lan can

Tác giả:

Bách chiết thần tâm tại,
Tằng phan điện hạm khuynh.
Trực thần tằng thỉnh kiếm,
Xích đế diện đề tinh.
Lương đống thuỳ thăng hạ?
Đường liêm tự thỉ thành.
Giác nhưng quần lộc viện,
Lân hứa lão long anh.
Đỉnh lự tam thai phúc,
Thiên giao nhất trụ kình.
Miện quan liêu chí lượng,
Ấp củng chúa ân minh.
Trảm nịnh lưu thanh độc,
Bao trung tạ khúc doanh.
Tượng nhân đình phác trác,
Hán đại biểu kiên trinh.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Biểu dương bề tôi trung trực vịn gãy lan can"