Block

Tác giả:

Tiệm thuốc cột đèn gió thổi
B.

Nhạc tắt chổi cơn chiều giấy mộng
Bến muộn tình ghế đá trăng suông
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Block"