Bờ găng

Tác giả:

Tình nhà đây nhà đấy
Găng một bờ cách hai
Hoa không cho bên ấy
Nở chòi thơm bên này

Tối để anh về qua
Gai rào đâm thủng áo
Anh không còn mẹ già
Ai rách vá cho anh

Tuổi sớm đi trồng xanh
Áo rách cho nên gió
Tình trách người cách ngõ
Găng bờ xui lắm gai
Xuân đắng lòng măng trúc măng mai

Thảo luận cho bài: "Bờ găng"