Bỏ lại

Tác giả:

Em đến bồng anh ru mộng mãi
Tình dọn nhà bỏ lại già nua

Thảo luận cho bài: "Bỏ lại"