Bờ Mê Bến Giác

Tác giả:


Ai ở bên này bờ mê vọng nghiệp,
Ai ở bên kia bến giác sáng ngời,
Đò qua bến ngộ đâu phải là xa,
Ta mở cửa nhà đi vào thấy chủ trí tuệ bao la.

Này mình cùng đi qua bờ giải thoát,
Chơn tâm sáng ngời, hãy buông mây mờ.
Ta đừng lơi mái chèo nửa vời buông xuôi, bến ngộ chờ đó. 

 

Thảo luận cho bài: "Bờ Mê Bến Giác"