Bờ mưa

Tác giả:

Tóc liễu phất thề bờ xưa bước sỏi
Mơ đoạn ngày tuổi cũ hỏi mưa bay.

Thảo luận cho bài: "Bờ mưa"