Bốc bay

Tác giả:

Tuổi lũ trắng mộng mấy mùa hoạn nạn
Quỹ tạm tình vay ngắn hạn bốc bay.

Thảo luận cho bài: "Bốc bay"