Bội lan hành

Tác giả:

Trăm kém hai dòng lệ
Gởi lại Mái Trăng Non
Gởi theo gió ly tán
Khắp làng thơ đau buồn

Lệ khô lòng tấm tức
Chưa hết nỗi oan hờn
Lệ khô rồi lệ nhỏ
Quán khách khóc cô đơn

Mực đọng sầu trên giấy
Vần gieo lòng bài thơ
Lệ gieo lòng đau khổ
Sương đọng trên cành khô
Lệ đọng sầu trên gối

Thuyền neo bến mộng bơ vơ

Non xanh xanh
Nước xanh xanh
Non tan tành
Nước tan tành

Gởi ai bài nước non hành…
Nguồn: Bội lan hành, NXB Quình Lâm

Thảo luận cho bài: "Bội lan hành"