Bối Rối

Tác giả:


thơ: Miên Thụy


Trình bày:
Miên Thụy

 

Thảo luận cho bài: "Bối Rối"