Bốn cái mong của thầy phán

Tác giả:

Làm nghề thầy ký với thầy thông
Sống ở trên đời có bốn mong:
Mong tháng chóng qua, tiền chóng lĩnh
Mong giờ mau hết, việc mau xong
Mề đay mong được dăm mười chiếc
Lương bổng mong tăng sáu bẩy đồng
Hãy tạm thời nay mong thế thế
Còn bao mong nữa xếp bên lòng
(khoảng 1920)

Nguồn: Tú Mỡ toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 1996

Thảo luận cho bài: "Bốn cái mong của thầy phán"