Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận

Tác giả:

Tiện giao u cốc lão phương lan,
Tịch mịch do tri viễn tục nhàn.
Thác thực huống y thâm viện lạc,
Kết căn cánh bạng bích lan can.
Trinh tư cửu giác phong sương thục,
Lượng tiết ninh bi tuế nguyệt tàn.
Dã hữu đồng tâm liên khí vị,
Ân cần khán thủ cập chu nhan.

Di Xuân là tự của Diệp Xuân Huyên, bạn thân của tác giả, người xã Phúc Tô, huyện Thọ Xương, Hà Nội, sinh cùng năm với Cao Bá Quát (1808), đỗ cử nhân khoa Mậu Tý (1828), phó bảng khoa Mậu Tuất (1838), làm quan tới chức ngự sử.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận"