Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận

Tác giả:

Liên hoa cửu bất ngẫu,
Khiếm ngã giai thi từ.
Hàm phương trướng mạc phát,
Lại tử tiên dung chi.
Ly sơ cúc vị thổ,
Cốc ám lan diệc suy.
Khán quân ngũ đẩu thuỷ,
Thôn kỷ Côn Minh trì.
Vũ tễ không vô vân,
Thiên sắc oánh pha ly.
Đình đình chiếu cô ảnh,
Khoáng tai cao thế tư.
Hàn thử vô toàn công,
Thuỷ lục các hữu thì.
Quá thì lương hữu tích,
Đắc thưởng diệc tương nghi.
Du du mại hoa nữ,
Xúc nhiệt nhật bôn trì.
Tục tử bất giải thú,
Nhan sắc độc sầu thuỳ.
Tri quân vị thương chiết,
Báo dữ hiếu hoa tri.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận"