Bốn phương bay mỏi cánh hồng Đường mây bãi tuyết chán lòng tha hương Tản Viên bóng gác tà dương Gió thu giục khách lên đường về quê Trùng dương rót chén hoàng huê Năm đi tính lại năm về ba ba Bắc, Nam bao độ vào ra Tình duyên gặp gỡ này là những ai? Còn về còn nhớ đến người Còn duyên văn tự, còn nhời nước non Biết nhau từ “Khối tình con” Quen nhau từ thủa tóc còn đương xanh Yêu nhau sáu tháng “Hữu thanh” “Tản Đà thư điếm” Hà thành nối duyên Nước non đã nặng nhời nguyền “An Nam tạp chí” con thuyền lênh đênh Phong ba đành gạt “Khối tình” Tám năm tay lái một mình ngược xuôi Quản chi sông rộng, doành khơi Buồm không thuận gió, ai ơi cũng đành Bẽ bàng tóc bạc rừng xanh Thôn quê nay với đô thành khác xa Phòng văn ai kẻ vào ra Sương thu bốn giậu, giăng tà nửa hiên… 1933 Nguồn: 1. Tản Đà toàn tập – tập I, NXB Văn học, 2002 2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Tác giả:

Ào ào tiếng suối bên tai
Lợn kêu eng éc bên ngoài cửa phên
Đầu nhà sương xuống từ trên
Vách phên gió lọt bốn bên lạnh lùng
(An Nam tạp chí, 1932)

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập – tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Thảo luận cho bài: "Bốn phương bay mỏi cánh hồng Đường mây bãi tuyết chán lòng tha hương Tản Viên bóng gác tà dương Gió thu giục khách lên đường về quê Trùng dương rót chén hoàng huê Năm đi tính lại năm về ba ba Bắc, Nam bao độ vào ra Tình duyên gặp gỡ này là những ai? Còn về còn nhớ đến người Còn duyên văn tự, còn nhời nước non Biết nhau từ “Khối tình con” Quen nhau từ thủa tóc còn đương xanh Yêu nhau sáu tháng “Hữu thanh” “Tản Đà thư điếm” Hà thành nối duyên Nước non đã nặng nhời nguyền “An Nam tạp chí” con thuyền lênh đênh Phong ba đành gạt “Khối tình” Tám năm tay lái một mình ngược xuôi Quản chi sông rộng, doành khơi Buồm không thuận gió, ai ơi cũng đành Bẽ bàng tóc bạc rừng xanh Thôn quê nay với đô thành khác xa Phòng văn ai kẻ vào ra Sương thu bốn giậu, giăng tà nửa hiên… 1933 Nguồn: 1. Tản Đà toàn tập – tập I, NXB Văn học, 2002 2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945"