Bỡn tri phủ Xuân Trường

Tác giả:

Tri phủ Xuân Trường được mấy niên
Nhờ trời hạt ấy cũng bình yên.
Chữ “thôi” chữ “cứu” không phê đến,
Ông chỉ quen phê một chữ “tiền”!

Thảo luận cho bài: "Bỡn tri phủ Xuân Trường"