Bóng

Tác giả:

Tôi đi dưới hàng cây yên ngủ
Đèn Hà Nội choàng lên tôi tình tự
Bóng ngả dài
bóng tròn lại
bóng đi theo
Nhìn bóng giao nhau lòng chợt hỏi
Bóng riêng mình – hay bóng cả
người yêu?
Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Thảo luận cho bài: "Bóng"