Bóng đè cô đầu

Tác giả:

Bóng người ta nghĩ bóng ta,
Bóng ta, ta nghĩ hoá ra bóng người.
Tỉnh tinh rồi mới nực cười.
Giấc hồ ai khéo vẽ vời cho nên ?
Cô đào Sen là người Thi Liễu
Cớ làm sao õng ẹo với làng nho ?
Bóng đâu mà bóng đè cô,
Bỗng thấy sự nhỏ to thêm thắc mắc.
Cố hữu diệc vi thân ngoại vật,
Khán lai đô thị mộng trung nhân

Sực tỉnh ra nào biết chuyện xa gần,
Còn văng vẳng tiếng đàn lần tiếng trống.
Quân bất kiến:
Thiên Thai động khẩu cần tương tống;

Dẫu bóng ta, ta bóng có làm sao,
Thực người hay giấc chiêm bao ?

 

Thảo luận cho bài: "Bóng đè cô đầu"