Bóng mát

Tác giả:

Tôi như cây biết giấu lá vào đâu
Giữa gió bụi cõi người

Nếu giấu lá thì còn đâu bóng mát
Bóng mát mà che không nổi chính tôi.
2-8-1996

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Bóng mát"