Bùn bắn lên đồ

Tác giả:

Nê ninh thượng thức cao thâm xứ
Mạc quái anh hùng lưỡng thủ mô
(Quốc văn tùng ký)

Nguyên văn lời Dẫn bằng chữ Nôm: Đi đường lội, bùn bắn lên đến đồ, tức cảnh vịnh hai câu thơ rằng:

泥濘尚識高深處
莫怪英雄兩手摸
Bùn kia còn biết nơi cao thẳm
Chẳng trách anh hùng thích mó tay
(Kiều Thu Hoạch dịch)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Bùn bắn lên đồ"