Bụng lân tài

Tác giả:

Thế giới mông mênh sống chẳng cùng
Cái tài âu cũng chỗ vui chung
Hỡi ai làm đẹp, làm hay đó
Chum lại cùng nhen lửa nấu nung
Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Bụng lân tài"