Bước cũ

Tác giả:

Con đường đôi đôi ta đã đi
Lá trở
mồ ma bước cũ
Kỷ niệm vùi nông
chân lộ úa tình.

Thảo luận cho bài: "Bước cũ"