Buổi sáng ngồi

Tác giả:

Hiểu toạ đối trà âu,
Không tâm lãn ứng tiếp.
Kê điểu thanh phục thanh,
Tình vân bố loạn điệp.

Dịch nghĩa

Buổi sáng ngồi uống trà,
Lòng trống trải không muốn tiếp khách.
Gà và chim chóc kêu liên tiếp,
Lúc tạnh mưa, bướm bay ra cùng với đám mây.

 

Thảo luận cho bài: "Buổi sáng ngồi"