Búp lộc vừng

Tác giả:

Đền cũ vua xưa, đỏ lộc vừng
Chồi non lá nhỏ sáng đầu sân
Ngựa xưa voi cũ hai hàng đá,
Uy thế còn thua búp lá xuân.

Thảo luận cho bài: "Búp lộc vừng"